Gerekli Evraklar

*FOTOĞRAF(BİYOMETRİK)
*SAĞLIK RAPORU
*ÖĞRENİM BELGESİ

 

1- 12 adet vesikalık fotoğraf (Son 3 ay içinde çekilmiş olması gerekir).
2- Kimlik fotokopisi.
3- Sabıka sicil kaydı (Adliyeden veya E-Devlet web sitesinden).
4- Sağlık Raporu (Rapor merkezlerini kursumuzdan öğrenebilirsiniz).
5- Diploma veya öğrenci belgesi.
6- Kan grubu kartı.
7- Evli bayanların evlilik cüzdan fotokopisi.
8- Sınav giriş ücreti dekontu (Ücret yatırılmasına kursumuz yardımcı olacaktır).
9- *Ehliyeti olup büyütmek isteyenler (Ayrıca yukarıdakilere ek olarak sürücü belgesi fotokopisi).

Yabancı uyruklu, ancak Türkiye’de ikamet edenler için gerekli belgeler;

1- Pasaport veya ikâmet tezkeresi (Noter tasdikli tercümesi).
2- 14 adet vesikalık fotoğraf (Son 3 ay içinde çekilmiş olması gerekir)..
3- Sabıka sicil kaydı (Adliyeden veya E-Devlet web sitesinden).
4- Sağlık Raporu (Rapor merkezlerini kursumuzdan öğrenebilirsiniz).
5- Öğrenim belgesi (Noter tasdikli Türkçe tercümesi).
6- Öğrenim belgesi il milli eğitim müdürlüğünden alınacak denklik belgesi (Lise ve Ortaokul mezunları için).
7- Sınav giriş ücreti dekontu (Ücret yatırılmasına kursumuz yardımcı olacaktır).
8- Kan grubu kartı.

Ehliyet alacaklarda arananlar;

Yaş Şartları;
– A1, A2, F ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların 17, B ve G sınıfı sürücü belgesi alacak olanların 18, C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacak olanların 22 ( Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksek okullarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.), yaşını bitirmiş olmaları.
Öğrenim Şartları;
– F,G ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların ilköğretim, A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücülerin İLK OKULU bitirmiş olmaları.
Sağlık Şartı;
– Sürücü belgesi alacakların, resmi ve özel sağlık kuruluşlarında İç Hastalıkları, Ortopedi, Göz, Kulak-Burun-Boğaz ve Psikiyatri uzmanları bulunan Sağlık Kurulunca, yönetmelikte belirtilen esaslara göre “Sürücü Olur” raporu almaları gerekir. Ortopedist bulunmadığı takdirde Genel Cerrahtan, Psikiyatri uzmanı bulunmadığı durumlarda Nörölog veya Psikologtan görüş alınarak Sağlık Kurulu kararını verir. Sağlık Kurulu raporuna bir defaya mahsus olmak üzere itiraz halinde Sağlık Bakanlığı nihai karar için sürücü adayını bir başka Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu’na sevkeder. Ancak, verilen sağlık raporlarının eksik veya gerçeğe uygun olmamasının tesbiti halinde, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılmakla birlikte, bu tabiplerin daha sonra verecekleri raporlar da geçersiz sayılır.
Eğitim ve Sınav Şartı;
– Sürücü kursuna katılmış ve yapılan sınavları kazanarak sertifika almış olmaları.
Hükümlü Olmama Şartları;
– 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188. 190. ve 191. maddelerinin 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 6. maddesinin dikkate alınması gerekmektedir. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12. maddesinin 3. ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları,
– Önceden verilmiş aynı sınıf ve başka sürücü belgesinin bulunmaması, sürücü belgelerinin süresiz alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması.

Yabancı ülkelerden alınan sürücü belgelerinin, Türkiye sürücü belgesine çevrilmesi;

Türk ve yabancı kişilerin dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmalarına ve bunların değiştirilmesine ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir.
a) Türk vatandaşları ile ilgili kanunlar ile ikili ve taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere yabancı kişiler, dış ülkelerden alınmış, cinsi için geçerli sürücü belgeleri ile ülkemizde yabancı ve Türk plakalı araçları sürebilir. Ancak; Turistler ve geçici bir süre için gelenler dışında herhangi bir iş, hizmet veya eğitim amacıyla ülkemizde bulunan yabancıların ise konsolosluk veya noter tarafından tercüme edilmiş tasdikli sürücü belgesi örneklerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları mecburidir.
b) Yurda dönüşlerinde Türk vatandaşlarının, ilgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere de istekleri halinde yabancıların, dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri, eğitim ve sınav şartı aranmadan karşılığı veya dengi olan sürücü belgeleri ile değiştirilir. Ancak, Türk vatandaşları yurda dönüşlerinde bir yıl içinde sürücü belgelerini değiştirmedikleri takdirde, değiştirinceye kadar araç kullanamazlar.
Bu belgeler değiştirilirken;
1- Eğitim ve sınav şartı hariç, sürücü belgesi alacaklar için aranan yaş, öğrenim, sağlık ve Karayolları Trafik Kanununda belirtilen, Türk Ceza Kanunundaki belli suçlardan hükümlü olmama şartları aynen aranır. İkili veya çok taraflı anlaşma hükümleri ile uygulamalar saklı kalmak üzere yabancılardan diplomatik muafiyeti olanlar için hiçbir şart aranmadan beyanları ile yetinilir. Diğer yabancılar için belgeleri değiştirmekle birlikte gerektiğinde Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile inceleme ve araştırma yapabilirler.
2- Müracaat sırasında gereken işlemler aynen yapılmakla birlikte;
a) Dış ülkelerden alınan sürücü belgesinin aslı ve noterden veya Dış Temsilciliklerimizden alınmış tasdikli tercümesi istenir. Yetkili memurca müracaat formuna kayıt konarak karşılaştırma yapıldıktan sonra aslı ilgiliye geri verilir.
b) Geçici olarak alınmış olan yabancı ülke sürücü belgeleri ile Uluslararası sürücü belgeleri değiştirilmez.
c) Üzerinde kazıntı, silinti olanlar, açıkça şüphe doğuran iz ve belirtiler bulunanlar ile değiştirilmelerine esas olacak bilgi derlenmemiş olanlardan tereddüt edilenler için aslı ve tercümesi ile Emniyet Genel Müdürlüğünün görüşlerine başvurulur.
3- Belgesini değiştirenler bir üst sınıf belge almak isterse değiştirme işlemi yapılmadan uygulamalı sınavlara alınırlar. Ancak bunlardan; C,D ve E sınıfı belge almak isteyenlerden 22 yaşını bitirmiş olma şartı aranır.